Garpenbergs Älg- och Kronhjortsskötselområde

Ingår i Gävle Dala VFO

ÄLG funna döda av annan orsak än jakt.
Med den övervakning som påbörjats inom ramen för EU är det viktigt att hantera funna döda älgar.
Läs info om
CWD HÄR

Påträffas död älg anmäls detta till GÄSO, gärna med blanketten (klicka)

Anmälan kan göras till SVA och det svar som erhålls kommer att publiceras på hemsidan.

Läs om hur du gör på SVA hemsida.  http://www.sva.se/djurhalsa/vilda-djur/rapportera-in-sjuka-eller-doda-vilda-djur

Otjänlig älg

Ulf Kronande och Jocke Strömberg har genomgått Svenska Jägareförbundets viltundersökarutbildning är utsedd av Länsstyrelsen att besikta och utfärda intyg om otjänligt vilt.
Ulf Kronander            076-828 41 30
Jocke Strömberg       070-747 46 74


Om Länsstyrelsen beslutar att en älg är otjänlig som människoföda behöver ingen fällavgift betalas för den älgen. En besiktning görs av veterinär, polis eller person utsedd av Länsstyrelsen.

En otjänlig älg avräknas alltid från tilldelningen.

Intyg om otjänlig älg får utfärdas av veterinär, polis eller av en person som utsetts av länsstyrelsen. Ansökan om befrielse från fällavgift ska skickas till Länsstyrelsen Dalarna. I ansökan ska anges:

  • När och var älgen fälldes
  • Älgskötselområde/Licensområde
  • Grund till varför du söker avgiftsbefrielse 

Att älgen ska klassas som otjänlig får detta inte vara orsakat av påskjutning eller felaktigt tillvaratagande. Det får heller inte vara ett resultat av att eftersöks- eller anmälningsskyldigheten inte fullgjorts på ett tillräckligt sätt.

Intyg för att anmäla otjänlig älg

Beslut gällande behörighet att utfärda intyg om otjänlig älg 2016.pdfAlla uppgifter samlas här på hemsidan. Skicka kopia av samtliga intyg, fynd etc. till u@svensson.as

Nr: Plats/ Fynddatum Typ av älg Taggar Ålder Orsak Åtgärd Svar
1 Stigvägen 2017-06-27 Tjur -- 1 Annan Ej unders. Parasiter
2 Skaffarbo Åränget 2017-09-06 Ko Kviga -- 12 Okänd
3 Stigvägen 2017-10-19 Tjur 6 5 Sjukd skada Till SVA Läs SVA-rapport Pdf
4 Grytnäs N:a 2017-10-17 Tjur 7 4 Otjänlig Godkänd Lst
5 Sör Nävde 2017-11-04 Tjur 4 2 Otjänlig Godkänd Lst.
6 Nickberget 2018 juli Tjur 4? ? Björnriven Besik. Bert
7 Valla 2018-06-17 Ko - ? Björn/Lo Besikt. Åke B
8 Östanfors Byksb 2018-01-25 okänd - - Järnväg ingen
9 Östanfors Sävsjöv 2018-02-11 tjurkalv - - Järnväg ingen
10 Veddarsbo Hällaberg 2018-08-12 Ko RV 68
11 Garpenberg 2018-09-24 Tjur 6 ? avlivad-sjuk Insänd till SVA Svar Obduktion SVA
12 Garpenberg 2048-09-26 Tjur 1 Trafik-avlivad Insänd till SVA
13 Östanfors 2018 10 21 Hondjur ? Trafik Na Inf Fors
14 Skaffarbo 2018-10-25 Tjur 4 03-feb Stångskadad Kadaver
15 Veddarsbo 2018-11-04 Tjur Trafikskada Avlivad 20/11 Enl. S Engdal skador 3 ben
16 Jularbo 2018-11-08 Tjur Trafik Anders F
17 Tunnel u 68 Fors 2018-11-12 Ko Trafik Kalven ?? Anders F
18 Sävsjö jan-19 Ko Järnväg Anders F
19 Folk Va 2019-07-05 Ko Trafik Anders F
20 VeddarsboRingänget 2019-03-13 Ko Trafik Anders F
21 Folk Va 2019-07-05 Kviga Trafik Veddarsbo Anders F
22 Fotrs 2021-02-01 tjurkalv Tåg mötstn Andders
23 Fors -"- tjurkalv tåg mätstn Anders F
24 Horndal 2021 10 11 tjur Död SVA