Garpenbergs ÄSO

Älgskötselområde inom Gävle Dala VFO

ÄLG funna döda av annan orsak än jakt.
Påträffas död älg anmäls detta till GÄSO, gärna med blanketten (klicka)
Anmälan kan göras till SVA och det svar som erhålls kommer att publiceras på hemsidan.
Läs om hur du gör på SVA hemsida.  http://www.sva.se/djurhalsa/vilda-djur/rapportera-in-sjuka-eller-doda-vilda-djur

Otjänlig älgOm Länsstyrelsen beslutar att en älg är otjänlig som människoföda behöver ingen fällavgift betalas för den älgen. En besiktning görs av veterinär, polis eller person utsedd av Länsstyrelsen.

En otjänlig älg avräknas alltid från tilldelningen.

Intyg om otjänlig älg får utfärdas av veterinär, polis eller av en person som utsetts av länsstyrelsen. Ansökan om befrielse från fällavgift ska skickas till Länsstyrelsen Dalarna. I ansökan ska anges:

  • När och var älgen fälldes
  • Älgskötselområde/Licensområde
  • Grund till varför du söker avgiftsbefrielse 

Att älgen ska klassas som otjänlig får detta inte vara orsakat av påskjutning eller felaktigt tillvaratagande. Det får heller inte vara ett resultat av att eftersöks- eller anmälningsskyldigheten inte fullgjorts på ett tillräckligt sätt.

Intyg för att anmäla otjänlig älg

Beslut gällande behörighet att utfärda intyg om otjänlig älg 2016.pdfAlla uppgifter samlas här på hemsidan. Skicka kopia av samtliga intyg, fynd etc. till u@svensson.as

Nr: Plats/ Fynddatum Typ av älg Taggar Ålder Orsak Åtgärd Svar
1 Stigvägen 2017-06-27 Tjur -- 1 Annan Ej unders. Parasiter  
2 Skaffarbo Åränget 2017-09-06 Ko Kviga -- 12 Okänd    
3 Stigvägen 2017-10-19 Tjur 6 5 Sjukd skada Till SVA Läs SVA-rapport Pdf
4 Grytnäs N:a 2017-10-17 Tjur 7 4 Otjänlig Godkänd Lst  
5 Sör Nävde 2017-11-04 Tjur 4 2 Otjänlig Godkänd Lst.
6
7                
8                
9                
10                
11                
12                
13                
14                
15                
16                
17                
18                
19                
20