Garpenberg Älg- och Kronhjortsskötselområde

Ingår i Gävle Dala VFO

 

Jakt PM Garpenbergs ÄSO
Älgjakten 8 oktober 2023–31 januari 202
4

Älgjakt     8 oktober 2023 – 31 januari 2024
Kronhjort 8 oktober 2023 – 31 januari 2024 får hjort (vuxna handjur) jagas   
                 16 augusti till och med sista februari får hind och årskalv jagas.
Observera att under perioden 16 augusti–30 september är det endast tillåtet med smyg- och vaktjakt.
Kronhjortsjakten sker som avlysningsjakt under hela perioden!
OBS Skjutet djur rapporteras omedelbart i SUPERTEXT.

Fällavgifter: älg 750 kronor för vuxet djur, samt 200 kronor för årskalv. (Besked Lst Dalarna 2023)

Tilldelning
Årets tilldelning utgår från den av Lst Dalarna godkända skötselplanen.
Med den låga reproduktion vi noterade under föregående jaktsäsong kommer årets tilldelning att omprövas efter inledande 14 dagars jakt. Styrelsen förbehåller sig rätten att ändra tilldelningar under pågående älgjakt om Älgobservationerna så motiverar.
För samtliga jaktlag gäller att prioritera kalvavskjutningen. Jaktlag med fler än en vuxen älg i tilldelning skall ha skjutit samtliga tilldelade kalvar innan sista vuxna älgen fälls.
Avlysningsjakt inom delområden: Respektive delområde lämnar besked om hur jakten fortskrider.

Generellt vid all avlysningsjakt gäller att:
Jaktlag skall skjuta sin grundtilldelning innan avlysningsjakt får påbörjas.
-undantaget djur som angetts ”fullskjutna”
-jaktlag skall ligga före med kalv i likhet med föregående år (undantaget om kalvar är ”fullskjutna”)
-jaktlag som enbart har kalv i grundtilldelning deltar enbart i kalvjakt.

Älgar i pott.
Respektive områdesansvarig i styrelsen hanterar tilldelning till jaktlagen och överenskommer om eventuella ”pottälgar”.

Ändring av avskjutning inom tilldelning
Jaktlag får inte byta ut vuxen mot kalv eller byta kön på tilldelad vuxen.

Rapportering
Alla jaktlag skall rapportera skjutna älgar och Kronhjortar i Jaktrapport senast två dagar efter det att djur har fällts.

OBS att rapportering som inte skett till Jaktrapport skall meddelas styrelsen även om man inte jagat och inte har något att ange i Jaktrapport.

ÄLGOBS rapporteras likaså omgående i Jaktrapport eller meddelas GÄSO.

Sanktion kommer att införas för jaktlag som inte följer meddelad tilldelning. Neddragning med 1 vuxen kommer att ske kommande år och laget får inte delta i pågående avlysningsjakt.

Jaktlag som inte betalar fällavgifter i enlighet med beslut eller trots påminnelse inte rapporterat i Jaktrapport enligt beslut, eller meddelat styrelsen, kommer ev. att påföras administrationsavgift motsvarande fällavgift för stor älg (Annat beslut kan fattas av jaktstämman)

Eventuell sanktionsavgift som beslutades föregående år skall vara tillhanda innan jaktstart.

Rekommendation
att inte skjuta kor utan prioritera avskjutningen av kvigor.

Uppfyllande av tilldelning
Jaktlag som inte anser sig kunna klara tilldelad kvot skall meddela detta till områdesrepresentanten som kan göra en omfördelning mellan jaktlagen.

Fredade Älgtjurar
Tjur med fler än 6 taggar, (fler än tre taggar mot skytten) är fredad. (Undantag nedan)
En kapital per kvalitetsområde, ca 3000 hektar.
Jaktlagen har indelats i ett geografiskt kvalitetsområde på ca 3000 hektar och inom denna grupp tilldelas en kapital tjur. Jaktlag ingående i respektive kvalitetsområdet håller kontakt med varandra och rapporterar omgående övriga lag i gruppen att man skjutit en kapital och att fredningen för de ”kapitala” tjurarna inträtt.

Åldersbestämning
Åldersbestämning av skjutna vuxna älgar skall göras av utsedda personer inom respektive område. Såga ur den nedre vänstra tandraden och lämna till undersökaren. (Koka av tänderna så slipper man stanken när åldersbestämningen skall ske). Sätt fast en adresslapp med uppgifter om älgens kön, slaktvikt och vilket jaktlag som skjutit.

AVGIFTER
Fallavgifter och administrationsavgift skall finnas registrerat på kontot senast måndag den 5 februari 2024. Styrelsen sköter den samlade inbetalningen till Länsstyrelsen.

GÄSO Bg: 448–4515   

Betalning som inkommer för sent leder till sanktioner i enlighet med älgmötets beslut och kan motsvara fällavgift för stor älg. (Annat beslut kan fattas av Jaktstämman)

O B S Glöm inte att ange jaktlag vid betalning!