Garpenbergs ÄSO

Älgskötselområde inom Gävle Dala VFO

Jakt PM  2017              

Detta Jakt PM har beslutats av årets Älgmöte och är ett komplement till respektive jaktlags eget PM med övergripande regler för jaktlag anslutna till Garpenbergs Älgskötselområde.

 Jakt PM Garpenbergs ÄSO Älgjakt 2017-18

 Älgjakt pågår perioden 9 oktober 2017–31 januari 2018.

Fällavgifter: Vuxen älg 500 kronor. Kalv 100 kronor.

Tilldelning Årets tilldelning utgår från den av Lst Dalarna godkända skötselplanen och grundtilldelning gäller t.o.m.10 november V 45. Styrelsen förbehåller sig rätten att ändra tilldelningar under pågående älgjakt om Älgobservationerna så motiverar.

Avlysningsjakt inom delområden:
Lördag den 11 november påbörjas avlysningsjakt inom respektive delområde på det som återstår att skjuta.

Avlysningsjakt:
Lördag den 2 december införs gemensam avlysningsjakt inom hela GÄSO gällande återstående älgar att fällas. Jaktledare erhåller SMS-info.

Generellt vid all avlysningsjakt gäller att: Jaktlag skall skjuta sin grundtilldelning innan avlysningsjakt får påbörjas. -undantaget djur som angetts ”fullskjutna” -jaktlag skall ligga före med kalv i likhet med föregående år (undantaget om kalvar är ”fullskjutna”)

Älgar i pott.
Respektive områdesansvarig i styrelsen hanterar tilldelning till jaktlagen och överenskommer om eventuella ”pottälgar”.

Ändring av avskjutning inom tilldelning
Jaktlag får inte byta ut vuxen mot kalv eller byta kön på tilldelad vuxen.

Rapportering
Alla jaktlag skall rapportera skjutna älgar samt Älgobs i Viltdata senast söndag den 15 oktober för vecka 41 söndag den 22 oktober för vecka 42 söndag den 29 oktober för vecka 43. OBS att rapportering som inte skett till Viltdata skall meddelas styrelsen även om man inte jagat och inte har något att ange i Viltdata.

Sanktion kommer att införas för jaktlag som inte följer meddelad tilldelning. Neddragning med 1 vuxen kommer att ske kommande år och laget får inte delta i pågående avlysningsjakt.

Rekommendation att inte skjuta äldre kor utan prioritera avskjutningen av kvigor och yngre kor. 6

Uppfyllande av tilldelning
Jaktlag som inte anser sig kunna klara tilldelad kvot skall meddela detta till områdesrepresentanten som kan göra en omfördelning mellan jaktlagen.

Fredade Tjurar
Tjur med över 4 taggar (mer än två taggar mot skytten) är fredad. (Undantag nedan) En kapital per kvalitetsområde, ca 3.000 hektar.

Jaktlagen har indelats i ett geografiskt kvalitetsområde på ca 3.000 hektar och inom denna grupp tilldelas en kapital tjur. Som kapital räknas fler än 4 taggar (fler än två taggar mot skytten) Jaktlag ingående i respektive kvalitetsområdet håller kontakt med varandra och rapporterar omgående övriga lag i gruppen att man skjutit en kapital och att fredningen för de ”kapitala” tjurarna inträtt.

INVENTERINGAR Tandundersökning Åldersbestämning av skjutna vuxna älgar skall göras av utsedda personer inom respektive område. Såga ur den nedre vänstra tandraden och lämna till områdesrepresentanten. (Koka av tänderna så slipper man stanken när åldersbestämningen skall ske). Sätt fast en adresslapp med uppgifter om älgens kön, slaktvikt och vilket jaktlag som skjutit.

FÄLLAVGIFTER/Områdesavgift
Fallavgifter och administrationsavgift skall finnas registrerat på kontot senast den 6 februari 2018. Styrelsen sköter den samlade inbetalningen till Länsstyrelsen. GÄSO Bg: 448-4515 Betalning som inkommer för sent leder till sanktioner i enlighet med älgmötets beslut och kan motsvara fällavgift för stor älg. (Annat beslut kan fattas av älgmötet)