Garpenberg Älg- och Kronhjortsskötselområde

Ingår i Gävle Dala VFO


Register över tillgängliga protokoll
2009 -


Filarkiv

 • GÄSO har medlemsregister för ingående jaktlag och deras kontaktpersoner. Registret upptar enbart telefonnummer och e-mailadress samt vilken funktion respektive person har inom jaktlaget.
  Jaktledare och vice jaktledare samt rapportör i Viltdata.
  GÄSO lämnar inte ut uppgifter till tredje part annat än till Viltdata.
  GÄSO använder inte uppgifter för marknadsföring.
  Det åligger jaktlaget att meddela ändringar och kontrollera att uppgifter är korrekta. Senast i anslutning till årsmötet sker revideringar.
  Vid ändringar raderas tidigare sparade uppgifter.
  Inom GÄSO är sekreteraren personuppgiftsansvarig. Kontakta sekreteraren direkt eller annan representant i styrelsen för ändringar.
 • Exempel på sparad uppgift:
  Jaktlag/areal: För jaktlaget ingående fastigheter med areal.
  Jaktledare och vice JL: Förnamn/Efternamn telefon/mobil e-mailadress
  Registret används enbart för internt bruk samt för justering av uppgifter i Viltdata.
  Arealuppgifter används för avstämning med Viltdata och Länsstyrelsen Uppgifterna ligger till grund för tilldelning av vilt i samband med jakt.
  Styrelsen för GÄSO har tillgång till registren. Enskilda medlemmar har inte tillgång till fastighetsregister.
  Jaktlagsrepresentanter kontaktas i ärenden som rör planering och uppföljning av jakt. Uppgifterna förs vidare till Viltdata i de fall respektive jaktlagsrapportör inte utfört detta.
  Samtliga medlemmar i GÄSO har tillgång till registret över Jaktledare/vice jaktledare. Publiceras på GÄSO hemsida där medlemmarna har tillgång till sparade uppgifter. I samband med ändringar i registret raderas uppgifterna och sparas inte på annat håll inom GÄSO.
 • KLAGOMÅL på hur GÄSO följer GDPR lämnas till styrelsen och kan anmälas till Datainspektionen
  ( Datainspektionen 08-657 61 00,  
  datainspektionen@datainspektionen.se)