Garpenbergs ÄSO

Älgskötselområde inom Gävle Dala VFO

STADGAR GARPENBERGS ÄLGSKÖTSELOMRÅDE

 

Stadgar antagna den 2009-08-20 och gällande för de jaktlag/jakträttsinnehavare som genom avtal om samgående i älgskötselområde anslutit sina jaktområden till älgskötselområdet.
Stadgarna är reviderade efter 2012 års älgmöte.

(Älgskötselområdet må styras utifrån underliggande jaktlag, men för att säkerställa markägarnas intresse tillförs styrelsen representanter från Sveaskog och LRF. För att säkerställa information till och från Jägarförbundet och Riksjägarna, kan dessa begäras adjungerade till älgmöte, där de då har yttranderätt och förslagsrätt.)

 

§1. Namn

Älgskötselområdets namn skall vara Garpenbergs Älgskötselområde.

 

§2. Beslutande organ

Beslutande organ för älgskötselområdet är älgmötet, som samtidigt är årsmöte,

ev. extra älgmöte och styrelsen. Styrelsens arbete förbereds i ett arbetsutskott. (AU)

 

§3. Styrelsens säte

Styrelsens säte är samma som ordförandens postadress.

 

§4. Verksamhets- och räkenskapsperiod

Verksamhets- och räkenskapsperiod ska vara jaktår (1 juli – 30 juni).

 

§5. Ändamål och syfte

Syftet med älgskötselområdet är att tillvarata de anslutna jaktlagens intressen för god älgvård och att i samverkan med markägarna skapa en älgstam i balans genom en beskattning av den enligt den upprättade älgskötselplanen.

 

§6. Älgmöte

Älgmöte skall hållas årligen under augusti månad och består av ett ombud från varje anslutet jaktlag.  Varje jaktlag äger vid älgmötet en röst. Jaktlag med mer än 1000 ha äger ytterligare en röst för varje påbörjat 1000 ha. (Ett ombud representerar samtliga röster i jaktlaget)

 

·         Varje medlem i något av de i älgskötselområdet ingående jaktlagen har rätt att närvara vid älgmötet med yttrande- och förslagsrätt, efter anmälan.

·         Person som äger till älgskötselområdet ansluten mark, men som inte själv är jakträttshavare, har rätt att närvara vid älgmöte med yttrande- och förslagsrätt i frågor som rör områdets älgskötselplan. 

·         Omröstning sker öppet. Val skall dock ske med slutna sedlar om någon begär det. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Om han/hon inte har rösträtt avgörs frågan genom lottning. Detsamma gäller om lika röstetal erhållits vid val.

 

Extra älgmöte hålls om styrelsen finner det nödvändigt eller om röstmajoritet av de i älgskötselområdet ingående jaktlagen begär det hos styrelsen.

 

Extra älgmöte kan endast behandla ärenden som föranlett dess inkallande.

 

Kallelse till älgmöte och extra älgmöte sker genom styrelsens försorg senast 14 dagar före mötet genom skrivelse/e-post till företrädarna för de jaktlag som ingår i älgskötselområdet. Markägare som anmält intresse att delta kallas separat.

 

Dagordning för älgmöte skall innehålla dessa punkter:

 

1.     Val av ordförande och sekreterare för mötet samt val av två personer att jämte ordförande justera protokollet

2.     Justering av röstlängd

3.     Fråga om kallelse skett på rätt sätt

4.     Fastställande av dagordning

5.     Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse

6.     Revisorernas berättelse

7.     Beslut om resultaträkning och fastställande av balansräkning

8.     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9.     Val av ordförande, i styrelsen på ett år 

10.   Val av övriga ledamöter, i styrelsen på 2 år
(Vid älgmötet 2009 väljs hälften på 2 år och resterande på 1 år för att härefter väljas i perioder om 2 år)

11.   Val av två revisorer och två revisorsuppleanter

12.   Val av valberedning, bestående av en representant från varje delområde och bland dessa utse en ordförande

13.   Anmälan om förändringar av Älgskötselområdets eller av något i detta ingående jaktområdens omfattning

14.   Fråga om anslutning av nya jaktlag

15.   Fastställa den av styrelsen föreslagna älgskötselplanen

16.   Regler för älgjakten utöver de i § 8 angivna

17.   Praktisk älgförvaltning, älginventeringar, skadeförebyggande åtgärder

18.   Beslut om avgifter för täckande av kostnader för administration och åtgärder enligt punkt 17

19.   Ev inkomna motioner som är inlämnade före den 30 juni

20.   Övriga frågor, som anmälts vid fastställande av dagordningen

 

 


§7. Styrelse
Styrelsen består av en representant från vardera LRF och de ingående områdena
By, Folkärna, Grytnäs, Garpenbergs Älgjaktlagsförening och Garpenbergsområdet.
Bland dessa utses en ordförande.
Respektive område utser en representant till styrelsen.

Varje område utser sin representant till valberedningen, som har som uppgift att föreslå en ordförande till älgmötet.
När älgmötet inte är samlat fattar styrelsen besluten som rör älgskötselområdet. Styrelsen är inför älgmötet ansvarig för sin förvaltning. Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Vid konstituerande sammanträde efter älgmötet utser styrelsen bland ledamöterna ett AU.

För vardera styrelserepresentant utses en personlig suppleant. Ej för ordförande.

Ordförande väljs för en tid av ett år.

 

·         Styrelsen utser inom sig sekreterare.

·         Styrelsen utser kassör och vice ordförande.

 Det åligger styrelsen att: 

·         -fortlöpande föra förteckning över förändringar i jaktmarksinnehav samt hålla karta över älgskötselområdet aktuell med gränserna för de anslutna jaktlagens områden inritade.

·          -hos länsstyrelsen begära ny registrering av älgskötselområdet om ändring av områdets omfattning har skett.

·         -skicka jaktledarna kopia av registreringsbeslut och beslut om älgtilldelning. 

·         -noga följa älgstammens utveckling och vara uppmärksam på andra förhållanden som bör påverka avskjutningen inom området.

·         -utse person, som ej måste vara styrelsemedlem, att föra statistik över avskjutning, övrig dödlighet, reproduktion och förmodad vinterstam.

·         -inför älgmötet framlägga förslag på en treårig älgskötseplan. Samtliga ordinarie medlemmar i styrelsen skall underteckna denna plan. Röstas den ej igenom på älgmötet går den tillbaks till styrelsen för omarbetning och ett extra älgmöte måste hållas för att godkänna planen. I planen skall framgå varje lags årsvisa avskjutning under en treårsperiod, även vilka övriga regler som gäller för jakten. Det åvilar styrelsen att inför kommande älgmöten, komma med förslag till eventuella justeringar av älgskötselplanen.  

·         -till älgmötet ge yttrande över inkomna ansökningar från jaktlag om anslutning till älgskötselområdet.

·         -till älgmötet komma med förslag till praktiskt förvaltningsarbete och till skadeförebyggande åtgärder.

·         -till älgmötet komma med förslag till avgifter.

·         -till länsstyrelsen insända uppgift om jaktresultat och statistik som visar hur älgplanen följts.

·         -svara för att älgobsinventeringen och andra överenskomna inventeringar, t.ex spillningsinventeringar, genomförs på ett riktigt sätt och utan dröjsmål rapporteras så att resultat kan användas vid samråd.

·         -i övrigt fullgöra de uppgifter om vilka älgmötet kan fatta beslut.

·         -hålla förteckning över hos länsstyrelsen registrerade representanter för resp jaktlag vilken kallas till mötet (ställföreträdande kan utses).

·         -se till att älgskötselområdets hemsida hålls uppdaterad.

·         -svarar för att jaktlagen utan dröjsmål uppdaterar Viltdata med älgobs, avskjutning och dödsfall av annan orsak, samt andra uppgifter som krävs i Viltdata.

·         -föra protokoll över beslut och presentera dessa på hemsidan och vid älgmötet.

·         -utfärda bestämmelser hur insamling, undersökning och rapportering av t.ex. livmödrar, slaktvikter, åldersbestämning skall ske.

·         -genom sekreterarens försorg förvalta protokoll och övriga dokument.

·         -upprätta jakt PM inför jaktsäsong.

·         -upprätta en aktuell lista över jaktledare

·         Styrelsen fastställer arbetsområden som svarar mot etablerade samarbetsområden och jaktlagens önskemål.

·         (Till stadgarna bifogas karta utvisande aktuella arbetsområden)


§8. Föreskrifter för älgjakten
Jakten inom älgskötselområdet bedrivs jaktlagsvis, samarbete mellan jaktlagen kan ske. Inom varje jaktlags område skall jakten ske som om jaktområdet utgjorde ett eget licensområde.

·         Jaktledare skall vara utsedd inom varje jaktlag. Denne övertar älgskötselområdets skyldigheter vad gäller jaktens genomförande inom det egna jaktlaget.
(se jaktkungörelsen).

·         Det ankommer på varje jaktlag att till styrelsen fortlöpande och om möjligt senast den 31 december anmäla förändringar i markinnehav samt att hålla fastighets-förteckning aktuell. Tillkommande generella områden skall styrkas med kopia av jakträttsavtal.

·         Tilldelning av kor, tjurar och kalv skall ske . Avskjutning ska ske inom ramen för treårsplan men kan växla inom denna ram.

·         Utöver vad som framgår av punkter ovan gäller Naturvårdsverkets allmänna råd avseende rätten till fälld älg.

·         Jaktledarna skall fortlöpande och senast tio dagar efter jakttidens utgång rapportera jaktresultatet på det sätt som älgmötet bestämmer.

·         Avgiften för fälld vuxen älg skall samtidigt som jaktresultatet rapporteras inbetalas på det sätt styrelsen meddelat.

·         Det åvilar jaktledarna att efter 7 jaktdagar, inom 30 dagar från jaktstart, rapportera älgobsen på Viltdata.

·          Styrelsen handlägger frågor rörande havreälgar samt evt. överskjutning.

·         Sanktioner: Styrelsen beslutar om eventuella sanktioner mot jaktlag som inte följer givna direktiv

 

§9. Utträde ur älgskötselområdet
Jaktlag som önskar utträda ur älgskötselområdet skall skriftligen anmäla detta till styrelsen

senast den 31 december. Omregistreringskostnader betalas av det jaktlag som lämnar området eller utesluts från området. Inga krav om återbetalning av erlagda avgifter eller anspråk på ekonomisk behållning eller inventarier i älgskötselområdet kan ställas.

 

§10. Anslutning till älgskötselområdet

Nya jaktlag som önskar ansluta sina marker till älgskötselområdet skall senast den 31 december, året före det året anslutningen avses ske, skriftligen anmäla detta till styrelsen. Fråga om anslutning prövas av styrelsen.

Omregistreringskostnader betalas av de jaktlag som ansluts till området.

 

§11. Uteslutning ur älgskötselområdet

Älgmötet får besluta om uteslutning av jaktlag/jakträttsinnehavare som överträder

grundläggande bestämmelser för älgskötselområdet eller av älgmötet fattade

beslut eller bryter mot författning avseende vilt, jakt, eftersök eller vapen.

 

§12. Ekonomi

För täckande av administrationskostnader och kostnader för skadeförebyggande åtgärder och andra kostnader som hänger samman med skötseln av älgstammen inom området får älgmöte besluta om att jaktlagen skall betala viss avgift. Ordförande och kassör tecknar var för sig firma upp till 2000 kr, vilket också är maximal handkassa. Över detta belopp skall firma tecknas gemensamt av styrelsen.
Eventuella utdebiteringar skall ske med hänsyn till respektive jaktlags anslutna areal (hektar)

§13. Ändring av stadgarna för älgskötselområdet

Förslag till ändringar skall inkomma skriftligt till styrelsen senast den 30 juni.

Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av älgmötet. Beslut om ändring är giltigt endast 

om det erhåller minst två tredjedelar (2/3) av antalet vid älgmöte avgivna röster med 

samtidigt 50% närvaro av röstetalet  eller enkel majoritet vid två på varandra följande möten. 

 

§14. Upplösning av älgskötselområdet

Beslut om upplösning av älgskötselområdet kan fattas av älgmöte. Om älgskötselområdet 

skall upplösas till följd av sådant beslut, krävs att förslaget erhållit minst två tredjedelar (2/3) av antalet avgivna röster vid älgmötet och vid ytterligare ett möte, minst 6 veckor efter älgmötet.

 

Älgskötselområdet skall upplösas om så många jaktlag utträtt ur området att det inte längre uppfyller kraven för ett älgskötselområde.

  

Kassans behållning skall fördelas på sätt som beslutats av älgmötet varvid bidrag till viltvård eller viltskadeförebyggande åtgärder ges.