Garpenberg Älg- och Kronhjortsskötselområde

Ingår i Gävle Dala VFO

Stadgar för Garpenbergs
Älg- och Kronhjortsskötselområde

 

Stadgar antagna den 2009-08-20 och gällande för de jaktlag/jakträttsinnehavare som genom avtal om samgående i älgskötselområde anslutit sina jaktområden till älgskötselområdet kompletteras 2022 08 15 med att även gälla kronhjortsskötselområdet.
(skötselområdet må styras utifrån underliggande jaktlag, men för att säkerställa markägarnas intresse tillförs styrelsen representant från LRF. För att säkerställa information till och från Jägarförbundet och Riksjägarna, kan dessa begäras adjungerade till jaktstämma, där de då har yttranderätt och förslagsrätt.)

 §1. Namn
Skötselområdets namn skall vara Garpenbergs Älg- och kronhjortsskötselområde.

§2. Beslutande organ
Beslutande organ för skötselområdet är jaktstämman som samtidigt är årsmöte,
ev. extra jaktstämma.  Styrelsens arbete förbereds i ett arbetsutskott. (AU)

§3. Styrelsens säte
Styrelsens säte är samma som ordförandens postadress.

§4. Verksamhets- och räkenskapsperiod
Verksamhets- och räkenskapsperiod ska vara jaktår (1 juli – 30 juni).

§5. Ändamål och syfte
Syftet med skötselområdet är att tillvarata de anslutna jaktlagens intressen för god viltvård och att i samverkan med markägarna skapa en älg- och kronhjortstam i balans genom en beskattning av den enligt upprättad skötselplan.
Ingående jaktlag är anslutet till såväl älg- som kronhjortsskötselområdet och medger inte eget val av medlemskap i endera av skötselområdena.

§6. Jaktstämma
Jaktstämma skall hållas årligen under augusti månad och består av ett ombud från varje anslutet jaktlag.  Varje jaktlag äger vid stämman en röst. Jaktlag med mer än 1000 ha äger ytterligare en röst för varje påbörjat 1000 ha. (Ett ombud representerar samtliga röster i jaktlaget)
                    Varje medlem i något av de i skötselområdet ingående jaktlagen har rätt att närvara vid jaktstämman med yttrande- och förslagsrätt, efter anmälan.
                    Person som äger till skötselområdet ansluten mark, men som inte själv är jakträttshavare, har rätt att närvara vid jaktstämman med yttrande- och förslagsrätt i frågor som rör områdets älg- och kronhjortsskötselplan.
                    Omröstning sker öppet. Val skall dock ske med slutna sedlar om någon begär det. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Om han/hon inte har rösträtt avgörs frågan genom lottning. Detsamma gäller om lika röstetal erhållits vid val.
Extra jaktstämma hålls om styrelsen finner det nödvändigt eller om röstmajoritet av de i skötselområdet ingående jaktlagen begär det hos styrelsen.
Extra jaktstämma kan endast behandla ärenden som föranlett dess inkallande.
Kallelse till jaktstämma och extra jaktstämma sker genom styrelsens försorg senast 14 dagar före mötet genom skrivelse/e-post till företrädarna för de jaktlag som ingår i skötselområdet. Markägare som anmält intresse att delta kallas separat.

Dagordning för jaktstämman skall innehålla dessa punkter:

1.     Val av ordförande och sekreterare för mötet samt val av två personer att jämte ordförande justera              protokollet

2.     Justering av röstlängd

3.     Fråga om kallelse skett på rätt sätt

4.     Fastställande av dagordning

5.     Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse

6.     Revisorernas berättelse

7.     Beslut om resultaträkning och fastställande av balansräkning

8.     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9.     Val av ordförande, i styrelsen på ett år 

10.   Val av övriga ledamöter, i styrelsen på 2 år

11.   Val av två revisorer och två revisorssuppleanter

12.   Val av valberedning, bestående av en representant från varje delområde och bland dessa utse en ordförande

13.   Anmälan om förändringar av skötselområdets eller av något i detta ingående jaktområdens omfattning

14.   Fråga om anslutning av nya jaktlag

15.   Fastställa den av styrelsen föreslagna älgskötselplanen och kronhjortsskötselplanen

16.   Regler för jakten utöver de i § 8 angivna

17.   Praktisk viltförvaltning, inventeringar och skadeförebyggande åtgärder

18.   Beslut om avgifter för täckande av kostnader för administration och åtgärder enligt punkt 17

19.   Ev. inkomna motioner som är inlämnade före den 30 juni

20.   Övriga frågor, som anmälts vid fastställande av dagordningen

§7. Styrelse
Styrelsen består av en representant från LRF och de ingående områdena By, Folkärna, Grytnäs, Garpenbergs Älgjaktlagsförening och Garpenbergsområdet. Bland dessa utses en ordförande. Respektive område utser en representant till styrelsen.
Varje område utser sin representant till valberedningen, som har som uppgift att föreslå en ordförande till jaktstämman.
När jaktstämman inte är samlad fattar styrelsen besluten som rör skötselområdet. Styrelsen är inför jaktstämman ansvarig för sin förvaltning. Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Vid konstituerande sammanträde efter jaktstämman utser styrelsen bland ledamöterna ett AU.
För vardera styrelserepresentanten utses en personlig suppleant. Ej för ordförande.
Ordförande väljs för en tid av ett år.
  Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör och vice ordförande.

 Det åligger styrelsen att:
 -fortlöpande föra förteckning över förändringar i jaktmarksinnehav samt hålla karta över skötselområdet aktuell med gränserna för de anslutna jaktlagens områden inritade.

-hos länsstyrelsen begära ny registrering av älgskötselområdet och kronhjortsskötselområdet om ändring av områdets omfattning har skett.

-skicka jaktledarna kopia av registreringsbeslut och beslut om älg- och kronhjortstilldelning. 

-noga följa älg- och kronhjortsstammen utveckling och vara uppmärksam på andra förhållanden som bör påverka avskjutningen inom området.

-utse person, som ej måste vara styrelsemedlem, att föra statistik över avskjutning, övrig dödlighet, reproduktion och förmodad vinterstam.

-inför jaktstämman framlägga förslag på en treårig älgskötseplan och kronhjortsskötselplan. Samtliga ordinarie medlemmar i styrelsen skall underteckna denna plan. Röstas den ej igenom på jaktstämman går den tillbaka till styrelsen för omarbetning och en extra jaktstämma måste hållas för att godkänna planerna. I planen skall framgå varje lags årsvisa avskjutning under en treårsperiod, även vilka övriga regler som gäller för jakten. Det åvilar styrelsen att inför kommande jaktstämma komma med förslag till eventuella justeringar av respektive skötselplan. 

-till jaktstämman ge yttrande över inkomna ansökningar från jaktlag om anslutning till älg- och kronhjortsskötselområdet.

-till jaktstämman komma med förslag till praktiskt förvaltningsarbete och till skadeförebyggande åtgärder.

-till jaktstämman komma med förslag till avgifter.

-till länsstyrelsen insända uppgift om jaktresultat och statistik som visar hur respektive skötselplan följts.

-svara för att obs-inventeringen och andra överenskomna inventeringar, t.ex spillningsinventeringar, genomförs på ett riktigt sätt och utan dröjsmål rapporteras så att resultat kan användas vid samråd.

-i övrigt fullgöra de uppgifter om vilka jaktstämman kan fatta beslut.

-hålla förteckning över hos länsstyrelsen registrerade representanter för resp jaktlag vilken kallas till mötet (ställföreträdande kan utses).

-se till att älg- och kronhjortsskötselområdets hemsida hålls uppdaterad.

-svarar för att jaktlagen utan dröjsmål uppdaterar Jaktrapport med älg-obs och ev. beslutad kronhjorts-obs, avskjutning och dödsfall av annan orsak, samt andra uppgifter som krävs i Jaktrapport.

-föra protokoll över beslut och presentera dessa på hemsidan och vid jaktstämman.

-utfärda bestämmelser hur insamling, undersökning och rapportering av t.ex. livmödrar, slaktvikter, åldersbestämning skall ske
-genom sekreterarens försorg förvalta protokoll och övriga dokument.

-upprätta jakt PM inför jaktsäsong.

-upprätta en aktuell lista över jaktledare

                    Styrelsen fastställer arbetsområden som svarar mot etablerade samarbetsområden och jaktlagens önskemål.

                    (Till stadgarna bifogas karta utvisande aktuella arbetsområden)

§8. Föreskrifter för jakten
Jakten inom älg- och kronhjortsskötselområdet bedrivs jaktlagsvis, samarbete mellan jaktlagen kan ske. Inom varje jaktlags område skall jakten ske som om jaktområdet utgjorde ett eget licensområde.

                    Jaktledare skall vara utsedd inom varje jaktlag. Denne övertar älg- och kronhjortsskötselområdets skyldigheter vad gäller jaktens genomförande inom det egna jaktlaget.

(se jaktkungörelsen).

                    Det ankommer på varje jaktlag att till styrelsen fortlöpande och om möjligt senast den 31 december anmäla förändringar i markinnehav samt att hålla fastighetsförteckning aktuell. Tillkommande generella områden skall styrkas med kopia av upplåtelseavtal gällande rätt till jakt.

                    Tilldelning av kor (hind), tjurar (hjort) och kalv skall ske.

                    Utöver vad som framgår av punkter ovan gäller Naturvårdsverkets allmänna råd avseende rätten till fällt djur.

                    Jaktledarna skall fortlöpande och senast tio dagar efter jakttidens utgång rapportera jaktresultatet på det sätt som jaktstämman bestämmer.

                    Avgiften för fälld älg och kronhjort skall samtidigt som jaktresultatet rapporteras inbetalas på det sätt styrelsen meddelat.

                    Det åvilar jaktledarna att efter 7 jaktdagar, inom 30 dagar från jaktstart, rapportera

älgobs i Jaktrapport. Rapport av kronhjorts-obs sker enligt jaktstämmans beslut.

                    Styrelsen handlägger frågor rörande eventuell överskjutning.

                    Sanktioner: Styrelsen beslutar om eventuella sanktioner mot jaktlag som inte följer givna direktiv

§9. Utträde ur älg- och kronhjortsskötselområdet
Jaktlag som önskar utträda ur skötselområdet skall skriftligen anmäla detta till styrelsen senast den 31 december. Omregistreringskostnader betalas av det jaktlag som lämnar området eller utesluts från området. Inga krav om återbetalning av erlagda avgifter eller anspråk på ekonomisk behållning eller inventarier i skötselområdet kan ställas.

§10. Anslutning till älg- och kronhjortsskötselområdet
Nya jaktlag som önskar ansluta sina marker till skötselområdet skall senast den 31 december, året före det året anslutningen avses ske, skriftligen anmäla detta till styrelsen. Fråga om anslutning prövas av styrelsen.
Omregistreringskostnader betalas av de jaktlag som ansluts till området.

§11. Uteslutning ur älg- och kronhjortsskötselområdet
Jakstämman får besluta om uteslutning av jaktlag/jakträttsinnehavare som överträder

grundläggande bestämmelser för skötselområdet eller av jaktstämman fattade beslut eller bryter mot författning avseende vilt, jakt, eftersök eller vapen.

§12. Ekonomi
För täckande av administrationskostnader och kostnader för skadeförebyggande åtgärder och andra kostnader som hänger samman med skötseln av älg- och kronhjortsstammen inom området får jaktstämman besluta om att jaktlagen skall betala viss avgift.
Ordförande och kassör tecknar var för sig firma upp till 2000 kr, vilket också är maximal handkassa. Över detta belopp skall firma tecknas gemensamt av styrelsen.
Eventuella utdebiteringar skall ske med hänsyn till respektive jaktlags anslutna areal (hektar)

§13. Ändring av stadgarna för älg- och kronhjortsskötselområdet
Förslag till ändringar skall inkomma skriftligt till styrelsen senast den 30 juni.
Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av jaktstämman. Beslut om ändring är giltigt endast om det erhåller minst två tredjedelar (2/3) av antalet vid jaktstämman avgivna röster med samtidigt 50% närvaro av röstetalet eller enkel majoritet vid två på varandra följande stämmor.                 

§14. Upplösning av älg- och kronhjortsskötselområdet
Beslut om upplösning av skötselområdet kan fattas av jaktstämman. Om skötselområdet skall upplösas till följd av sådant beslut, krävs att förslaget erhållit minst två tredjedelar (2/3) av antalet avgivna röster vid jaktstämman och vid ytterligare en stämma, minst 6 veckor efter ordinariejaktstämma.
Älg- och kronhjortsskötselområdet skall upplösas om så många jaktlag utträtt ur området att det inte längre uppfyller kraven för ett skötselområde. 
Kassans behållning skall fördelas på sätt som beslutats av jaktstämman varvid bidrag till viltvård eller viltskadeförebyggande åtgärder ges.