Garpenbergs ÄSO

Älgskötselområde inom Gävle Dala VFO

Anslagstavlan


KRONHJORTSSKÖTSELOMRÅDE

Ansökningshandling PDF Hämtas här.

Bildande av kronhjortsskötselområde inom GÄSO 2020.

Vid årets stämma Garpenbergs Älgskötselområde beslutades att styrelsen förbereder bildande av ett skötselområde för kronhjort.
Slutligt beslut om bildandet kommer att fattas vid en stämma, extra eller ordinarie, inom GÄSO.

Bakgrund.
Observationer av kronhjort har setts på fler platser inom området. Betesskador på gran som är att hänföra till kronhjort har rapporterats.

”Kronhjorten är en viltart som etablerar sig allt mer i Dalarna. Jakten ska i huvudsak ske inom kronhjortsskötselområden där markägare och jägare själva får ett direktinflytande och ett ansvar för förvaltningen, genom att föreslå en treårig skötselplan till Länsstyrelsen.”

Betesskador
Kronhjorten kan orsaka skada på skog och gröda. I skogen skadas framför allt barrträden genom barkgnag och barkflängning under savningstiden. Värst kan granen drabbas.

På jordbruksmark varierar skadebilden under året.
Höst- och vinterbetning på olje­växter och grönsäd medför i regel inte några större skador, men under tjällossningen kan trampskador förekomma i den spirande grödan.
Sommartid födosöker kronhjorten i stor utsträckning på odlade fält.

Jakt.
Utan registrerat skötselområde för kronhjort inskränker sig jakt till enbart kalv. Vuxna djur är fredade.
Med registrerat skötselområde har jägarna-markägarna själva ansvaret att förvalta stammen och jakt kan ske på såväl vuxna djur som kalv.

Ansökan.
Samtliga anslutna jaktlag inom Garpenbergs ÄSO erbjuds medlemskap i kronhjortsskötselområdet under samma förutsättningar som för Älgskötselområdet. Administrativt sköts området parallellt med GÄSO för att hålla nere både arbete och kostnader.
För att styrelsen skall kunna arbeta vidare behöver vi medgivande av företrädare för samtliga jaktlag.
Respektive jaktlag ordnar med ett medgivande från sina markägare.
Fyll i formuläret och lämna det till respektive områdesansvarig i GÄSO.

GÄSO Reg nr är. 20-83-02-003-Ä

Datum
Den 1 oktober behöver vi samtliga blanketter i retur från jaktlagen

Vad händer sedan?
Vi gör en sammanställning av ansökningshandlingarna och kompletterar med en skötselplan för den slutliga ansökan till Länsstyrelsen.
Innan vi skickar handlingarna ordnas en Stämma (Extra älgmöte i enlighet med stadgarna)

SLUT

 

Jaktrapport.
Inför övergången till portalen JAKTRAPPORT kan du läsa den  bifogade manualen. HÄMTA PDF

Nu är det aktiverat. Respektive lag där det är möjligt bör lägga upp kontaktperson och e-post. Gärna lägga upp alla i jaktlaget och olika funktioner. Lösen enlig nedan. För Sveaskogs lag är det kundnummer som är lösen som vanligt. Startsidan jaktrapport.se och använda sökfunktionen
 ” sök jaktlag” alternativt välja län Äfo äso. Enklast är att skriva ”typ Valla” så får man förslag. 
Sveaskog.

 

OBS alla jaktlagsfunktioner i VILTDATA är nu avslutade!

 

 

SPILLNINGSINVENTERING 2020
Resultatet är klart. Årets spillningsinventering pekar på en nedgång av älgstammen. Spillningsinventeringen räknas som ett komplement till älg OBS och påvisar trender. Den beräknade stammen sett över tre års medelvärden pekar på en vinterstam med 7,4 älgar per 1000ha.
Inventeringsresultat 2020:
Garpenberg: 6,5/1000ha (5,1 – 7,9)
Av den bifogade kartbilden kan det utläsas var inom GÄSO vv hade tätare respektive glesare population under vintern.

Klicka HÄR för kartbilden som PDF

 

 

Övervakning CWD hos älg.
I Norge har den fruktade sjukdomen CWD påträffats hos älg. Vandringsälgar med ursprung i Norge påträffas ofta i Sverige och för att övervaka spridningen kommer vi inom EU´s ramar att ha en aktiv övervakning i Sverige. Läs igenom den folder som mailats till alla jaktledare och som du också kan hämta här: CWD-info.

 

Spillningsinventeringen 2019

Vika: 6,6, med ett intervall på 4,7 – 8,4

Garpenberg: 8,1 med ett intervall på 6,7 – 9,6

Stjärnsund: 9,5 med ett intervall på 6,5 – 12,5

       

Resultat Garpenbergs ÄSO:
Älg:
7,5 per 1000 ha
    

95 % konfidensintervall (KI):
6,1 – 8,8 älgar per 1000 ha.

70% skogsmark
12%  jordbruksmark
18%  väg, sjö,samhälle

100 trakter inventerade
alla  trakter redovisade
3009 provytor
899 funna spillningshögar
19 spillningshögar per dygn
Antal dagar i inventeringsperioden


Historiska Resultat
 

   2017                     Spillning                       6,9-10,6          (8,7)

2016

Spillning

6,0 - 8,4       (7,2)

2015

Spillning

6,3 – 9,9      (8,1)

2014

Spillning

5,6 – 8,0      (6,8)

2013

Spillning

6,7 – 10,7     (8,7)

2012

Spillning

5,3 – 8,6       (7,0)

2011

Spillning

9,8 – 16,5    (13,2)

2010

Flyg

(10,4) Rev till 8,7

 Under året 2018 inventerades Rådjur

Resultat 14,7 rådjur per 1000ha
Konfidensintervall 95%  8,3-21,2

 

 


 Avskjutningsregler ger resultat!

Oktober 2019 fälldes denna udda 16 på Garpenberg Nickberget.

horndal

Mats Gradin, Horndal-Tomesbo, sköt denna
6 åriga 19-taggare på  230 kg!
Hunden Ymer var delaktig.


NYA  VILTDATA
Hämta infofilen
Hämta Info Logga in i Viltdata

Hämta Info registrera observationer
Hämta Info registrera fällt vilt